Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Mange arbeidsgivere har valgt å permittere hele eller deler av arbeidsstokken. Andre forsøker å holde hjulene i gang på best mulig måte uten å måtte ty til permitteringer. Den siste tiden har vi fått flere henvendelser vedrørende ferieavvikling fra bedrifter som har permittert og fra bedrifter som i alle fall foreløpig ikke har behøvd å permittere.

I en normalsituasjon er april definitivt tiden for å begynne å planlegge ferieavvikling. God planlegging er nå viktigere enn noensinne. I mange bedrifter legges det i stor grad opp til at arbeidstakerne kan ta ut ferie når de ønsker, men dette gjelder slett ikke alle. Det er heller ikke gitt at bedrifter som tidligere aksepterte at arbeidstakere selv bestemte over ferieavvikling, er tjent med dette i år.

Ferieloven er en overraskende kompleks lov som også i normale år byr på masse plunder og heft. Her er svaret på noen spørsmål vi har fått de siste to ukene:

  • Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakerne avvikler ferie og arbeidstakere kan normalt ikke nekte å ta ut ferie.
  • Arbeidstakere kan ikke kreve utsettelse eller endring av allerede fastsatt ferie.
  • Arbeidsgiver kan derimot endre allerede fastsatt ferie dersom endringen er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger». I tillegg må den uforutsette hendelsen medføre vesentlige driftsproblemer samt at det kreves at det ikke lar seg gjøre å skaffe stedfortreder. Situasjonen vi nå står oppe i vil etter vår vurdering være en uforutsett hendelse for de fleste bedrifter. Vær obs på at endring av ferie vil kunne gi arbeidstaker rett til erstatning for merutgifter arbeidstaker blir påført.
  • Hvis ferie er fastsatt til et tidspunkt hvor arbeidstaker er permittert, opphører permitteringen under ferieavviklingen. Arbeidstaker har naturligvis ikke rett på dagpenger for disse feriedagene, men bedriften plikter å betale feriepenger.
  • Det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for avvikling av ferie som ikke allerede er fastsatt, men arbeidsgiver plikter å drøfte spørsmålet om ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker eller med tillitsvalgte i bedriften.
  • Arbeidstaker har også som hovedregel krav på informasjon om ferieavviklingen «så tidlig som mulig» og «senest to måneder før ferien tar til». Det kan gjøres unntak fra dette dersom «særlige grunner» er til hinder for å varsle på denne måten. Unntakssituasjonen koronapandemien har skapt vil for mange bedrifter innebære at det vil være mulig å pålegge ferieavvikling med kortere varsel enn to måneder.
  • Selv om arbeidsgiver bestemmer tidspunktet for ferieavvikling, har arbeidstaker likevel krav på at minst tre uker av ferien legges til tidsrommet mellom 1. juni og 30. september.
  • Arbeidstakere som er sagt opp av arbeidsgiver kan pålegges å avvikle ferie i oppsigelsestiden, men det gjelder kun der oppsigelsestiden er på minst tre måneder.
  • Arbeidstakere som er permittert vil få dapgenger også i påsken (reglene er endret).
  • Arbeidstakere over 60 år har en ekstra ferieuke. De bestemmer selv når denne skal avvikles, men plikter å varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Ta kontakt med våre arbeidsrettsspesialister dersom du har spørsmål om ferie og ferieavvikling:

Bjørn Jacobsen

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Personvern og GDPR
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Andrea Wisløff

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Avtale- og kontraktsrett
Tvisteløsning og prosedyre

Helene Elness

Advokat & Partner

Arbeidsrett
Strafferett
Arv og testament
Familierett, skilsmisse og samlivsbrudd
Barnefordeling, samvær og bosted
Barnevern
Avtale- og kontraktsrett
Forsikring- og erstatningsrett
Tvisteløsning og prosedyre