Faget miljørett omhandler rettsspørsmål knyttet til ivaretakelsen av miljøet og langsiktig forvaltning av naturressurser. Ordet miljø forstås i denne sammenheng som de ytre omgivelser, det vil si naturmiljøet som omgir oss mennesker slik som luft, vann, hav, jordsmonn, planter, dyr og andre levende organismer. 

Internasjonal miljørett er en samlebetegnelse på den delen av folkeretten som omhandler statenes rettigheter og forpliktelser til å bevare miljøet og forvalte naturens ressurser. Mange miljøproblemer er av internasjonal karakter og må løses av statene i fellesskap. Den internasjonale miljøretten er derfor nødvendig for å løse globale spørsmål eller grenseoverskridende problemer slik som klimaendringer som følge av utslipp av klimagasser, forurensning eller tap av det biologiske mangfold.

Vi kan imidlertid også gjøre mye lokalt.

Klima og miljø får stadig mer oppmerksomhet, og behovet for miljørett blir samtidig mer sentralt. Det skjer hele tiden nye ting innen miljø og bærekraft  – her til lands for eksempel satsning mot plastforurensning i havet.

Både det offentlige og næringslivet trenger folk som kjenner de rettslige rammene for miljø og klima.

 Miljørett går på tvers av alle fagområder innen jussen og får stadig større fokus.

Vi kan bistå med:

  • Ivaretakelse av miljøkrav ved offentlige anskaffelser
  • Bistand med varsling av myndigheter ved akutt forurensning
  • Bistand ved lokal luftforurensning over grenseverdier
  • Regelverk for avfall, herunder avfallsforskriften, produsentansvaret for avfallshåndtering
  • Bistand ved ivaretakelse av miljøhensyn i den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven, herunder luftforurensning, støy, ivaretakelse av naturmangfold og jordvern
  • Bistand ved utslippstillatelser etter forurensningsloven
Eirik Rudi
Tlf. 99 12 18 18
rudi@advokatkildebo.no
Stine Harkestad
Tlf. 97 75 87 65
harkestad@advokatkildebo.no
Snorre Nøstdahl
Tlf. 90 19 15 53
nostdahl@advokatkildebo.no