Ny dom fra Høyesterett om plunder og heft

Høyesterett har nylig avsagt dom (HR-2019-1225-A) i en sak som gjelder «plunder og heft» og forsering. I avgjørelsen klargjør Høyesterett beviskravene for entreprenører som skal dokumentere krav om plunder og heft.

Høyesterett presiserer i sin behandling av kravet om plunder og heft at årsakssammenhengen må fastlegges i to trinn.

Videre skriver Høyesterett at:

«Først skal det bevises at det foreligger forstyrrelser eller ineffektiv drift som følge av byggherrens forhold. Deretter må det sannsynliggjøres årsakssammenheng mellom disse og entreprenørens merutgifter. Entreprenøren må påvise konkret hvilke arbeidsoperasjoner som ble påvirket av byggherreforholdene, og beregne de merkostnader dette har medført. Årsakssammenhengen må underbygges med konkrete bevis, men beviskravene kan ikke settes så høyt at det i praksis blir umulig eller urimelig tyngende for entreprenøren å føre bevis for plunder og heft. For forsering kreves det også årsakssammenheng mellom byggherrens forhold og entreprenørens vederlag.»

Dommen kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2019-1225-a

 

Eirik Rudi

Tlf. 99 12 18 18

rudi@advokatkildebo.no