Vår historie og hvordan vi jobber.

Advokatfirmaet Kildebo AS ble stiftet av Irene Kildebo i 2013. Formålet med stiftelsen var å etablere et nisjefirma med særlig høy kompetanse innenfor entrepriserett, offentlig anskaffelser, plan- og bygningsrett og fast eiendom.

Siden stiftelsen i 2013 og frem til i dag har Kildebo lyktes med å etablere seg som et ledende advokatfirma innen de opprinnelige satsningsområdene. Selskapet bistår både bedrifter og privatpersoner, og en rekke kommuner over hele landet.

Fra 2020 har Kildebo utvidet selskapet med en rekke nye partnere. Selskapet vil i løpet av vinteren 2020 øke antall partnere fra 1 til 8. Dette innebærer at selskapet vil utvide sine rettsområder betydelig. Samtlige nye partnere er ledende spesialister innenfor sine rettsområder, og har lang erfaring fra advokatbransjen, domstolene og andre relevante sektorer.

I tillegg til at våre spesialområder blir styrket med flere kloke hoder, vil Kildebo fremover være særlige sterke innenfor prosedyre- og tvisteløsning, strafferett, familie- arv og skifterett, arbeidsrett, konkurs og forsikring- og erstatningsrett.

Vi skal fortsatt bistå det offentlige og næringslivet i vår region, men ønsker å understreke at vår strategi også er å satse betydelig mot privatmarkedet, og tilby bistand innenfor de fleste rettsområder som private aktører etterspør.

Kildebos målsetning er at all rådgivning og all bistand skal være basert på høy faglig kvalitet, og med klientens interesser i sentrum. Våre advokater har derfor solid fagkompetanse gjennom gode akademiske resultater og relevant erfaring, og evnen til å få gode personlig relasjoner til våre klienter.

Kildebo er opptatt av å kunne tilby konkurransedyktige priser. Vi har derfor valgt en strategi som er basert på økonomiske likedeling blant partnerne, og kostnadseffektiv drift. Vårt ønske er å skape et advokatfirma med mer fokus på engasjement for juss og mennesker, og ikke kun økonomisk lønnsomhet.

Med det laget som har gått sammen for å drive Kildebo videre kan ikke vår målsetning være noe annet enn å bli det ledende og beste advokatfirma i Drammensregionen innenfor våre retts- og forretningsområder.

Vårt nye slagord er:
Med ansvar for å skape rett.


Informasjon og praktisk samarbeid

I tråd med ny tjenestelov opplyses at Advokatfirmaet Kildebo AS er medlem av Den norske advokatforening og Entreprisejuridisk forening i Oslo.


Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, og alle advokater hos oss har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. For nærmere informasjon om sikkerhetsstillelse, klageadgang osv vises til oppdragsvilkårene.

Oppdragsvilkår

Advokatfirmaet Kildebo AS har etablert rutiner for håndtering av klienter i tråd med regelverk for GDPR og hvitvaskingsloven. Det vises til de alminnelige oppdragsvilkårene for Advokatfirma Kildebo AS. I tillegg vil det bli utarbeidet individuell oppdragsbekreftelse ved inngåelse av nye oppdrag.


Registrering av oppdraget

Før vi påtar oss et oppdrag avklarer vi om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. For at vi skal kunne gjøre de nødvendige avklaringer av om interessekonflikt foreligger, må klienten snarest mulig gi oss fyllestgjørende informasjon om involverte parter, saksforholdet, målsettinger med oppdraget og andre forhold som kan ha betydning for spørsmålet om interessekonflikt. I tilfelle av slik konflikt vil klienten snarlig bli underrettet.

I tillegg til konfliktsøk, avklarer vi selvsagt også om vi besitter tilstrekkelig kompetanse og kvalitet til at vi kan påta oss oppdraget.

Taushetsplikt/personopplysningsloven

Advokater har med noen få lovbestemte unntak taushetsplikt for de opplysninger advokaten får i forbindelse med en sak. Samtlige medarbeidere i firmaet har undertegnet taushetserklæring. Alle våre klienter kan ha tillitt til at den informasjonen som blir overlevert vil bli behandlet konfidensielt av samtlige som arbeider i vårt firma.

Personopplysningene vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven.

Salær og omkostninger. Merverdiavgift

Med mindre annet fremgår av oppdragsbekreftelsen, vil salær for arbeidet med oppdraget bli beregnet med utgangspunkt i medgått tid og veiledende timepriser. Våre timepriser varierer ut fra type oppdrag og den kompetanse som kreves. Timeprisene avtales individuelt for hver enkelt sak og bekreftes gjennom en oppdragsbekreftelse.

Veiledende timepriser for forbrukere varier med oppdragets art:

Kr 1600,- til 2600,- eks mva (kr 2000,- til 3250,- inkl. mva)

Minste timeenhet er 15 minutter. Prisene kan endres med en måneds varsel med mindre det er avtalt en fast timepris i hele oppdragets varighet.

Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Eventuelle innsigelser til faktura skal fremsettes uten ugrunnet opphold og senest en måned etter fakturadato.

Utlegg

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbekreftelsen eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.

Fri rettshjelp

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Rettshjelpsforsikring

Mange private klienter har rettshjelpsdekning inntil et visst nivå gjennom sine private forsikringer. Ved etablering av oppdraget vil vi avklare om det foreligger rettshjelpsdekning via klientens forsikringsselskap. Klienten må selv fremskaffe forsikringsselskapets navn og polisenummer.

Retthjelpsdekningen fritar ikke for ansvaret med å betale for advokatens arbeid og innebærer ingen øvre grense for det totale faktureringsbeløp for en sak. Rettshjelpsdekningen omfatter ikke eventuelle omkostninger man i en rettssak måtte bli pålagt å dekke for motparten.

Ansvar for resultat/oppfølging

Advokatfirmaet Kildebo AS skal utføre oppdraget etter beste evne og i henhold til reglene for god advokatskikk. Advokatfirmaet Kildebo AS innestår aldri for et bestemt utfall av en rettssak. Dette gjelder selv om man har antydet sannsynligheten for å få medhold av retten. Tapes en sak, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar. Dersom en rettssak ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Etter at oppdrag som beskrevet i oppdragsbekreftelsen er ferdigstilt og/eller avsluttet, har Advokatfirmaet Kildebo AS ikke ansvar for ytterligere oppfølging av noe forhold på vegne av klienten før det eventuelt gis et nytt oppdrag med påfølgende oppdragsbekreftelse.

Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

For advokatvirksomhet er det fastsatte krav til sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av et eventuelt erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomhet. Profesjonsansvar i anledning oppdrag er begrenset til kr 5 millioner. Dette ansvaret er dekket gjennom ansvarsforsikring i samsvar med gjeldende lovgivning. Advokatfirma Kildebo AS har under ingen omstendigheter ansvar for indirekte tap/følgeskader. For mindre oppdrag avtales sikkerhetsstillelse i oppdragsbekreftelsen til kr 1 million.

Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Klagefristen er som hovedregel 6 måneder fra det tidspunkt klienten ble kjent eller burde blitt kjent med de forhold som klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Buskerud krets som førsteinstans. Disiplinærutvalgets vedtak kan klages inn for disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside (www.jus.no) under menyen Råd og rettshjelp.

Endring av oppdragsvilkår

De betingelser som er avtalt for oppdraget gjelder normalt så lenge oppdraget varer med mindre annet avtales særskilt.